Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Terug

Indexatie niet tijdig uitgevoerd.

P. Kooyman

16-07-2018 | 10:14

Veronderstel een indexatie wordt toegekend over 2014 (door werkgever) maar deze wordt pas in 2017 daadwerkelijk uitgevoerd. Je bent dus tussentijds 3 jaar verstoken gebleven van deze indexatie. Moet deze dan niet met terugwerkende kracht naar de mutatie datum, hier 1 juli van het jaar 2014 terug gerekend worden? Zo ja, mag of moet dan deze TWK in mindering gebracht worden op deze indexatie ? Lijkt mij van niet, tenslotte is de werkgever in gebreke gebleven dit tijdig te effectueren en kan dan ook de extra kosten, die hierdoor ontstaan niet verhalen op de werknemer door daar te korten op diezelfde indexatie.


  

7 Antwoorden

Antwoord van Nederlands Pensioen Instituut Amersfoort
17-07-2018 | 18:42

Geachte heer Kooyman, 

Bedankt voor uw vraag. Ik ken de exacte inhoud van uw pensioenregeling niet en ook niet uw persoonlijke situatie. Normaliter wordt een toegekende indexatie uiteraard over eenzelfde verzekeringsjaar tijdig verwerkt. Hier kunnen wel uitzonderingen op van toepassing zijn, maar die moeten dan wel vastgelegd zijn in het pensioenreglement. Het later verwerken of affinancieren van een toegekende indexatie mag geen negatieve gevolgen hebben voor de deelnemer. Voor een beoordeling zou ik me moeten verdiepen in uw situatie.

Met vriendelijke groet,

Edwin Langhorst

   


Antwoord van P. Kooyman
23-07-2018 | 01:32

Ik heb als voorbeeld gegeven 2014, doch dit geldt ook voor de jaren 2015 en 2016. Ook deze zijn pas in 2017 geindexeerd ZONDER een terugwerkende kracht toe te passen tot de bijbehorende mutatie datums. Uitzonderingen zijn in de betreffende regeling NIET opgenomen. Als de Werkgever, met toestemming van de O.R. de oorspronkelijke indexerings regeling met een jaarlijkse indexering vastgelegd per 1 juli van datzelfde jaar overboord kiepert en een indexering ineens over deze 3 jaar per 1 juli 2017 effectueert, is dit niet iets zoals vlak voor het einde van de wedstrijd, die je dreigt te verliezen, de "spelregels" snel nog wijzigen en alsnog weten te winnen ? We praten over een vastgelegde indexatie periode van 5 jaar, met ingang van 1 januari 2013, waarbij 2013 wel correct werd geindexeerd. Het einde van deze term was 31/12/2017 en vlak daarvoor, oktober 2017, met terugwerkende kracht tot 1 juli 2017(!) werden deze 3 jaren nog snel geindexeerd. met als indexatie datum 1 juli 2017 (voor deze 3 jaren!).


Antwoord van Nederlands Pensioen Instituut Amersfoort
10-08-2018 | 13:43

Goedemiddag heer Kooyman, 

Ik begrijp uw bezorgdheid en de vraagstelling. Om een goed antwoord te kunnen geven op deze vragen zal ik de exacte inhoud van de toeslagenregeling moeten kennen en de wijze waarop de indexatie is uitgevoerd. Het vergt enige bestudering om tot een advies te kunnen komen. Uiteraard kost dit dan tijd en daarmee advieskosten. Wanneer de OR twijfelt aan de juistheid van de (administratieve) verwerking van de toeslagen, dan heeft zij het recht om dit door een externe partij uit te laten zoeken. De kosten zijn voor de werkgever. Mocht er behoefte zijn om hier richting het personeel echt duidelijkheid over te verschaffen, dan zou de OR, na melding aan de werkgever, dit traject in gang kunnen gaan zetten. Dan ben ik de werknemers via de OR graag van dienst. Op het eerste gezicht volg ik uw mening. Een toegekende indexatie zal tijdig verwerkt moeten zijn. Of met TWK, maar dan wel volledig. Een gerealiseerde toeslag levert nl. vanaf moment van realisatie een (verhoogde) pensioenaanspraak op. Los van op welk tijdsstip deze wordt gefinancierd. De financiering zal wettelijk tijdig moeten plaatsvinden. Er is echter ook nog zo iets als voorwaardelijke indexatie. Dan ligt het wellicht weer iets genuanceerder.

Mijn conclusie is uiteraard nu gebaseerd op te summiere informatie. 

mvg,

Edwin     


Antwoord van Nederlands Pensioen Instituut Amersfoort
10-08-2018 | 13:46

Goedemiddag heer Kooyman, heeft u mijn laatste reactie van vandaag ontvangen? 


Antwoord van Nederlands Pensioen Instituut Amersfoort
10-08-2018 | 13:54

Geachte heer Kooyman, heeft u mijn laatste bericht ontvangen?  


Antwoord van P. Kooyman
17-02-2019 | 20:11

Edwin; Genoemde toeslag regeling is door de werkgever in het leven geroepen NA het beeindigen van een pensioen contract en richt zich louter en alleen op een gespecificeerde groep van toen alreeds gepensioneerden en slapers. Er is dan ook GEEN pensioen reglement, de verzekeraar informeert, dat bij het beeindigen van het oorspronkelijke pensioen contract er niets in deze zin ook is opgemaakt. Hieronder staat de letterlijke tekst weergegeven zoals ik omtrent deze indexatie regeling werd geinformeerd; Voor een periode van 5 jaar (1 januari 2013 t/m 31 december 2017) wordt er door [Bedrijfsnaam] 1 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het indexatie depot ten behoeve van indexatie van pensioenaanspraken van slapers en gepensioneerden. De eerste betaling in dit depot bedraagt 188.000 euro en zal jaarlijks worden vermeerderd met 6000 euro, zijnde 212.000 euro in jaar 5. De indexatie bedraagt maximaal 1,5% per jaar en zal worden toegekend per 1 juli van elk jaar. De exacte hoogte van de indexatie is onder meer afhankelijk van het beschikbare bedrag en het aantal deelnemers. Verder staat er vermeld in deze brief; Middels deze brief brengen wij u op de hoogte van deze nieuwe toeslagregeling. Mocht u hierover bezwaar willen aantekenen, dan horen wij dit graag voor 15 januari 2015. Over dit laatste, enig bezwaar is er niet aangetekend. Ook geen grond daartoe, daar naast het genoemde plafond van max. 1,5 % geen andere “mitsen”of “maren” of enige andere overwegingen genoemd worden, die een binding daartoe zouden kunnen betwisten. Een in mijn ogen een helder geformuleerde brief met een duidelijk actieplan. Meer is er domweg niet....... Mutatie datums worden duidelijk genoemd. en afwijkingen daarop worden hier niet genoemd en komt ook niet voor in het pensioen reglement omdat er geen pensioenreglement gekoppeld aan deze toeslag regeling bestaat. mvrgr. Pleun Kooijman


Antwoord van Nederlands Pensioen Instituut Amersfoort
18-02-2019 | 12:52

Goedemorgen Pleun, 

De verzekeraar die deze toeslagregeling uitvoert zal een schrijven opgesteld moeten hebben. Of dit nu een reglement is of toeslagregeling wordt genoemd oid, de verzekeraar voert uit, dus zal moeten vastleggen hoe ze dat doen. Wat er precies is gebeurd en waarom de regeling niet (correct) is uitgevoerd blijft lastig in te schatten. Welke voorwaarden zijn van toepassing, heeft de werkgever de financiering willen uitstellen?  De werkgever kan dit niet in eigen beheer doen. De afspraken zullen nagekomen moeten worden. 
Als er een Ondernemingsraad is binnen het bedrijf, dan zou ik u adviseren om daar eens contact mee op te nemen. Wellicht bent u lid geweest van een vakbond, die wellicht ook bij het opstellen van de regeling betrokken is geweest, dan zou dat ook een optie zijn. De rechtsbijstandsverzekeraar is wellicht nog een laatste mogelijkheid. Ik noem deze mogelijkheden om de kosten te beperken. U kunt uitaraard een pensioenadviseur of pensioenjurist inschakelen, maar daarvoor bent u wel een uurtarief verschuldigd. En bij een zaak als dit weet je niet waar het eindigt. Het aantal uur is vooraf niet in te schatten.

Mvg,

Edwin