Fiscaal pensioenkader 2015: goed nieuws voor werkgevers!

Voor veel werkgevers heb ik goed nieuws over hun pensioenregeling in het kader van de wettelijke aanpassingen per 1 januari 2015. Het is echter in uw belang om snel en adequaat te handelen!

Wijziging arbeidsvoorwaarde
Pensioen is een arbeidsvoorwaarde, hiervoor bent u zelf verantwoordelijk. Pensioenregelingen zijn net als andere arbeidsvoorwaarden aan verandering onderhevig.

Mensen leven en werken steeds langer en de arbeidsmarkt is door individualisering belangrijk veranderd. Met het collectieve en solidaire karakter in pensioenregelingen moet zorgvuldig omgegaan worden. Sinds het begin van de financiële crisis is duidelijk geworden dat er grenzen aan zekerheden zitten. Pensioenpremies zijn in het algemeen verder opgelopen en de pensioenaanspraken en pensioenuitkeringen bevroren of verlaagd. De fiscale kaders voor pensioenopbouw worden beperkt.

Aanpassing per 01-01-2015
In verband met de wijziging van het fiscale kader, moeten pensioenregelingen per 1 januari 2015 worden aangepast. Ook u moet uw pensioenregeling wellicht aanpassen om te voorkomen dat uw regeling fiscaal bovenmatig wordt. Dat is in het belang van alle betrokkenen. Het is dan noodzakelijk om naar de (nieuwe) financiële opzet te kijken met als doel om uw pensioenregeling ook in de toekomst houdbaar en betaalbaar te houden en aansluit bij de (nieuwe) verwachtingen van deelnemers.

In het verlengde van de pensioenaanpassingen adviseer ik u ook andere aanpassingen door te voeren. Wat mij betreft is het in uw eigen belang dat de arbeidsvoorwaarde pensioen, als onderdeel van een totaalpakket aan arbeidsvoorwaarden aantrekkelijk blijft en in verhouding is met de overige arbeidsvoorwaarden die gelden voor uw werknemers.

Ik adviseer u dringend niet klakkeloos het aanbod van uw verzekeraar te accepteren, de aanpassingen dienen fiscaal, juridisch en civielrechtelijk afgestemd te worden met uw werknemers. Het gaat om een evenwichtige opzet van uw arbeidsvoorwaarden. Uitvoerders verwijzen in hun schrijven rechtstreeks naar uw adviseur in het kader van passend advies.

Goed nieuws?
Waarom heb ik het over goed nieuws voor u als werkgever? Met de verlaging van de fiscale kaders, ontstaat een lagere premielast voor u als werkgever. Het is mogelijk (een deel van) de lagere premies terug te geven aan uw werknemers door verlaging van de werknemersbijdrage óf in loon te compenseren. Hiermee ontstaat een koopkrachtverbetering voor uw werknemers.

Communicatie en arbeidsvoorwaardelijk overleg zijn hierbij wel van essentieel van belang.
Pensioen is immers een kostbare arbeidsvoorwaarde.

Stappenplan
Ik kan samen met u een kort stappenplan opstellen om dit traject te begeleiden. De belangrijkste onderdelen om met u en uw werknemers te bespreken zijn:

  • Premieverlaging leidt tot lagere pensioenaanspraken op pensioenleeftijd;
  • Premieverlaging leidt tot lagere dekking nabestaandenpensioen;
  • Werknemers met een pensioengevend inkomen boven € 100.000,- worden afgetopt;
  • Instemming van deelnemers en partner is noodzakelijk;
  • Ongelijkheid tussen jongere en oudere werknemers, hoge en lage inkomens;
  • Toetsing betaalbaarheid en salaris(compensaties).

Het is belangrijk om controle te houden op uw loonuitgaven en uw arbeidsvoorwaarde pensioen ná 1 januari 2015. Dit geeft per werknemer grote verschillen en de financiële impact voor uw werknemers is groot.

Wat betekent dit voor u?
Om tot een passend advies te komen beoordelen wij samen de uitgangspunten. Naast de toetsing van kennis en ervaring, risicobereidheid en financiële positie, zijn uw nieuwe doelstellingen in combinatie met de overige arbeidsvoorwaarden belangrijke onderwerpen om te bespreken. Hiervoor doe ik u graag een adviesvoorstel.

Er kunnen voldoende redenen zijn om meer of minder te compenseren aan uw werknemers, rekening houdend met de nieuwe fiscale kaders, het inkomensniveau, de leeftijd van uw werknemers, uw budgetuitgangspunten en mijn advieskosten.

Met vriendelijke groet,

Erik HertgersAlgemene disclaimer: "Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de vermelde informatie juist is op het moment waarop deze gepubliceerd wordt of na verloop van tijd nog steeds juist is. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve géén acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies."

Op October 2, 2014